Waddenvereniging

30% afsluiting Waddenzee?

Er heerste enige ongerustheid over berichten dat de Waddenvereniging pleit voor 30% afsluiting van de Waddenzee. Gelukkig is er sprake van een misverstand. De Waddenvereniging verzekert ons dat de gewenste afsluitingen gaan om economisch gebonden activiteiten en niet om recreatie en dus ook niet de vaar- en droogval mogelijkheden van de wadvaarders beperken.

Het gaat hun uitdrukkelijk om het aan banden leggen van commerciële activiteiten die schadelijk zijn voor de Waddenzee, met name de bodem beroerende visserij.