Samenvatting ledenvergadering 2023

Samenvatting van de ledenvergadering WSV Lunegat, gehouden op 17 november 2023. De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur en heet iedereen van harte welkom. Hij deelde mee dat de Driebondsbrug over het Eemskanaal in 2024 weer volledig open is.

Over het verslag van de vorige ledengadering en het jaarverslag 2023 van de secretaris waren geen vragen of opmerkingen. De heer Boonstra geeft aan de hand van een powerpoint-presentatie uitleg over de resultaten- en jaarrekening van 2023. Weinig nieuws; alle contributies zijn betaald en we hebben meer leden gekregen. We hebben het jaar 2023 af kunnen sluiten volgens de begroting.

De kascommissie, de heren Meijer en Van der Ham, heeft alle geldstromen gecontroleerd en in orde bevonden. De heer Meijer is aftredend en wordt opgevolgd door de heer Scheeres.

De begroting van 2024 is € 2500,00 hoger vanwege het aanstaande havenfeest. We hoeven de contributie voor 2024 niet te verhogen en deze blijft deze dus op € 35,00 per jaar.(de contributie is niet verhoogd sinds 2010)

Bestuursverkiezing: Mevr.Els den Engelsman, die verkiesbaar was, wordt met toestemming van de aanwezige leden herbenoemd.

Verder gaf de voorzitter een verslag over het WSVB en de werkgroep Lauwersmeer. We hebben eraan meegewerkt dat er marboeien kwamen, de steiger bij Esonstad, dat de verruiging van de eilandjes bij de Stropersplaat wordt aangepakt door SBB en er mede voor gezorgd dat de vaargeulen op diepte zijn gebracht door Rijks Waterstaat. We zetten ons nog in voor het op diepte maken van de verschillende aanlegplaatsen samen met de Marrekrite. Er wordt ingezet op het aanhaken bij het baggeren van het Reitdiep in 2024.

Tijdens deze uitleg van de voorzitter kwam burgemeester Bolding, van de gemeente Het Hogeland, met zijn gevolg plotseling binnen om de voorzitter, namens de Koning, te benoemen als lid in de Orde van Oranje-Nassau. Tiemen Cloo stopt namelijk als voorzitter van onze vereniging, zodra we een waardige opvolger hebben gevonden. Deze feestelijke gebeurtenis werd daarna natuurlijk uitbundig gevierd door de aanwezigen.

Toen de burgemeester vertrokken was moesten er nog twee agendapunten worden afgehandeld, waaronder het activiteitenplan 2024. Het wordt in december nog doorgegeven aan de leden welke activiteiten er georganiseerd zullen worden.

De heer Boonstra kreeg nog een mooi bos bloemen van Paul Cloo, de zoon van onze voorzitter. Herman Boonstra was degene die alles wat te maken heeft met feestelijke uitreiking, aan het rollen heeft gebracht.

Voor de rondvraag was er maar één vraag: Waar blijven de hapjes en de drankjes? Nou, die stonden al klaar! Tiemen Cloo bedankte alle aanwezigen en nodigde iedereen uit om nog even door te feesten. Hij wenste iedereen wel thuis voor straks.